Vyloučení odpovědnosti

1. Maska je necertifikovaným prototypem k prevenci uživatelů pro práci ve ztížených podmínkách, ve kterých se mohou nacházet infekční osoby. Maska není určena pro masovou produkci. Nejedná se o zdravotnický prostředek.

2. Uživatel je tímto informován, že maska slouží pouze ke snižování rizika nákazy infekčními onemocněními (jakým je např. i nemoc COVID-19), které se přenášejí vzduchem, tedy k zabránění přenosu infikovaných kapének do dýchacího ústrojí uživatele, avšak její používání činí uživatel na vlastní riziko a svou vlastní odpovědnost.

3. Pro snížení rizik je nezbytné při používání masky striktně dodržovat pokyny k jejímu použití, a po něm též pokyny k řádné dezinfekci celé masky, tak aby mohla být znovu, co nejbezpečněji, použita. Pokyny k řádnému užívání a následné dezinfekci jsou uvedeny v tomto uživatelském manuálu. Výrobce masky nikterak neodpovídá za případné infekční onemocnění uživatele masky, neboť i při použití masky nelze případné infekční onemocnění uživatele masky vyloučit.

4. K masce není poskytována žádná další podpora ani záruka, a nepodléhá ustanovením zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, upravujícím specifická práva spotřebitele.

Uživatel užitím masky přijímá, že masku používá zcela dobrovolně, je si vědom možnosti využití jiných prostředků své osobní ochrany a přijímá na sebe veškerou odpovědnost ve vztahu k možné nákaze jakýmkoliv infekčním onemocněním